Δείτε αναλυτικά εντός...

Προς τα σωματεία- μέλη της ΟΧΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (ΟΧΕ), κατά τη συνεδρίασή του της 29ης Ιανουαρίου 2021, αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Ομοσπονδίας και του ν.2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν οι αντιπρόσωποι των σωματείων – μελών της Ομοσπονδίας, την Κυριακή 21 Μαρτίου 2021 και ώρα 11.00, στη Βέροια, στο χώρο του Δημοτικού Γυμναστηρίου «ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ», οδός 16ης Οκτωβρίου 5Α ή, εναλλακτικά, αν υπάρξει πρόβλημα λόγω του COVID-19, στη Θεσσαλονίκη στο «Σπίτι του Χάντμπολ» στη Μίκρα Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση που υπάρξει και πάλι το πιο πάνω πρόβλημα στις παραπάνω πόλεις, το Δ.Σ. επιφυλάσσεται του δικαιώματος, ανάλογα με τις επικρατούσες επιδημιολογικές συνθήκες λόγω του COVID-19, να μεταβάλει την πόλη και το χώρο διεξαγωγής της Γ.Σ., ορίζοντας άλλη πόλη διεξαγωγής αυτής και ενημερώνοντας με σχετική ανακοίνωση τα σωματεία – μέλη για τη μεταβολή προ 3 ημερών.

Ολυμπιακός: Στα «ερυθρόλευκα» ο Παπαντωνόπουλος!
Ολυμπιακός: Στα «ερυθρόλευκα» ο Παπαντωνόπουλος!

Τέλος, εναλλακτικά, αν οι επιδημιολογικές συνθήκες, λόγω του COVID -19, δεν επιτρέψουν τη διεξαγωγή της Γ.Σ. με την παρουσία των αντιπροσώπων των σωματείων-μελών, το Δ.Σ. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4767/2020, όπως η Γ.Σ. και οι αρχαιρεσίες διεξαχθούν σε ημερομηνία που θα ορίσει εκ νέου και οι σχετικές αποφάσεις κατ΄ αυτές ληφθούν με τη
χρήση των πλέον πρόσφορών ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των αντιπροσώπων των σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας, τηρουμένων των λοιπών κείμενων και καταστατικών διατάξεων περί απαρτίας και λήψης απόφασης και διασφαλιζομένης της διαφάνειας και του αδιάβλητου των διαδικασιών.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.
2. Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ. για τα χρονικά διαστήματα από 1-1-2020 έως 31-12-2020 και από 1-1-2021 έως 28-2-2021 – Έγκριση αυτού-Απαλλαγή του Δ.Σ.. από κάθε ευθύνη.
3. Οικονομικός – Ταμειακός απολογισμός του Δ.Σ. για τα χρονικά διαστήματα από 1-1-2020 έως 31-12-2020 και Οικονομικός απολογισμός από 1-1-2021 έως 28-2-2021 – Ισολογισμός από 1/1/2020- 31/12/2020- ΄Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τα πιο πάνω διαστήματα – Έγκριση αυτών- Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
4. Τροποποίηση του Κανονισμού Εγγραφών-Μεταγραφών.
5. Τροποποίηση του Καταστατικού για εναρμόνισή του με διατάξεις του ν.4726/2020 και για να καταστεί αυτό αρτιότερο και λειτουργικότερο.
6. Εκλογή δυο (2) τακτικών και δυο (2) αναπληρωματικών μελών της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία, υπό την προεδρία του διοριζομένου δικαστικού αντιπροσώπου, θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες, για την εκλογή Προέδρου, μελών Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και τις διαδικασίες για την εκλογή εκπροσώπου στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.).
7. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή:
α. Προέδρου του Δ.Σ.
β. Δέκατεσσάρων (14) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ.
γ. Τριών (3) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
8. Εκλογή ενός εκπροσώπου και ενός αναπληρωτή αυτού για την εκπροσώπηση της Ο.Χ.Ε. στην Ε.Ο.Ε., σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Ο.Ε. (άρθρο 7 παρ. 2β) (άρθρο 13 του ν.4637/2019, όπως τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε με το άρθρο 22 του ν.4726/2020) και άρθρο 24 παρ.4 του ν.2725/1999, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την 21η Μαρτίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 , στον ίδιο τόπο και χώρο, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΟΧΕ, η υποβολή από τα σωματεία – μέλη με δικαίωμα ψήφου των προτάσεων υποψηφιοτήτων για την εκλογή Προέδρου Δ.Σ., μελών Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και για την εκλογή εκπροσώπου της ΟΧΕ στην Ε.Ο.Ε. και του αναπληρωτή αυτού, πρέπει να γίνει εγγράφως στην Ομοσπονδία δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Γ.Σ., δηλαδή μέχρι τη 10η Μαρτίου 2021.

Κάθε σωματείο με δικαίωμα ψήφου μπορεί να προτείνει την υποψηφιότητα ενός Προέδρου Δ.Σ., ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους Δ.Σ., την υποψηφιότητα ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς επίσης μπορεί να προτείνει έναν υποψήφιο για την εκλογή του ως εκπροσώπου της Ομοσπονδίας στην Ε.Ο.Ε. και έναν υποψήφιο για την εκλογή του ως αναπληρωτή αυτού.

Επισημαίνονται τα εξής:

• Ως αντιπρόσωποι (τακτικός – αναπληρωτής) ορίζονται μόνο τακτικά μέλη του Δ.Σ. του σωματείου που έχουν αποκτήσει, κατά το χρόνο του ορισμού τους, το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο σωματείο. Κάθε σωματείο-μέλος της Ο.Χ.Ε. εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο, ο οποίος διαθέτει μία ψήφο και εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο.

• Μαζί με την πρόταση του σωματείου για υποψήφιο ως Πρόεδρο του Δ.Σ., ως μέλος του Δ.Σ. και ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να υποβάλλεται στην Ο.Χ.Ε. από το σωματείο και βεβαίωση ότι ο προτεινόμενος υποψήφιος είναι μέλος του με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, καθώς επίσης και στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, επί ποινή ακυρότητας της υποψηφιότητας του προτεινομένου υποψηφίου.
• Οι προτεινόμενοι υποψήφιοι από τα σωματεία για Πρόεδροι του Δ.Σ., για μέλη του Δ.Σ. και για μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν πρέπει να εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε, που αφορούν κωλύματα και περιορισμούς εκλογής.
• Οι προτεινόμενοι υποψήφιοι για την Ε.Ο.Ε. θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του καταστατικού της Ε.Ο.Ε.
• Οι υποψήφιοι για 1) Πρόεδροι του Δ.Σ., 2)για μέλη του Δ.Σ. 3) για μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, και 4) οι υποψήφιοι για την Ε.Ο.Ε., πρέπει να βεβαιώσουν με δήλωση του ν.1599/1986 ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα που προβλέπονται στις πιο πάνω διατάξεις του ν.2725/1999 (για τους υπ.αριθμ.1,2 και 3) και του άρθρου 9 του καταστατικού της Ε.Ο.Ε. (για τους υπ.αριθμ.4).

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Χ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΝΤΗΣ         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ

Handball Premier: Οι ορισμοί για τον 5ο τελικό – Ορίστηκε και υπεύθυνος ασφαλείας!
Handball Premier: Οι ορισμοί για τον 5ο τελικό – Ορίστηκε και υπεύθυνος ασφαλείας!
Ακολουθήστε στο Google News το THRYLOS24 και μάθετε πρώτοι όλες τις αθλητικές ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Αθλητικές Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από το THRYLOS24